Tn;a l=re,E j,ska mSvd úÈkjdo@ fukak Tng;a f.or§u Bg úiÿula'''''''

wo jk úg fndfyda msßila uqyqKmd we;s m%odku .eg¿jla ;uhs l=re,E lshkafka'Tn;a ta msßfika tla wfhla fjkak mq¨‍jka'fndfydafokd fï l=re,E iqjlr.kak fkdfhl=;a fnfy;a j¾."wdf,amk j¾. Ndú; lrkjd'iuyr wjia:d j,§ tu m%;sldr j,ska ;djld,sl l=re,E md,kh ùula isÿjqj;a ksÜgdjgu iqj ùula ke;s fjkak mq¿jka'

Tn wdydr ri.ekaùug fhdod.kakd l=reÿ ^cinnamon& j,g l=re,E iqj lsÍfï yelshdjla we;s nj Tn okakjdo@Tn;a l=re,E ksid ÿlska miqfjk flfklakï Tn;a fuh w;ayod n,kak'

l=reÿ l=vq ^cinnamon powder& fïi yeÈ - 1
                                                                                                                                                                                msßisÿ ó me‚ ^pure honey& fïi yeÈ - 2     

l=reÿ l=vq fïi yeÈ 1l"óme‚ fïi yeÈ 2l iu.ska fydÈka mela tlla f,i ñY%lr .kak'tu ñY%kh  uqyqfKa wf,am lr,d ù'20 la ;nkak' ù'20 ka miqj tu mela tl f;ud.;a we.s,s ;=vq j,ska uDÿj iïndykh lr isis,a c,fhka fidaod yßkak'

   Tng f;,a iys; iula we;akï fuh tu f;,a .;sh md,kh lr.ekSug i;shlg j;djla  Ndú;d l, yels mela tlla jk w;r"l=re,E iys; iulg l=re,E md,kh lr.ekSu ioyd i;shlg foj;djla
fyda f;j;djla fuu mela tl Ndú;d l, yel'fufia i;s 2-3l ld,hla Tn fuh Ndú;d lf,d;a ,Efnk m%;sm, Tn úu;shg m;a lrdú' 

Post a Comment

Powered by Blogger.