Shampoo tlla f.or§u yod.kak oe Tng;a mq¿jka''''''


uola ys;, n,kak Tn Ndú; lrk shampoo j¾.h Tfí ysiflia j,g .e,fmkjo@tu.ska Tn n,dfmdfrd;a;= jk m%;sm, Tng ,efnkjo@ úúO ridhksl øjHh wvx.= shampoo j¾. Ndú;h ksid Tfí ysiflia j,g ydksfj,do@tfykï fukak Tng Bg úiÿu oeka f.or§u'
                                       Tng" Tn oekg Ndú;d lrk shampoo fjkqjg ksjfia§u b;d myiqfjka idod.kak fuu  ñY%Kh Ndú;dhg .kak Tng mq¿jka'fï ioyd Tng wjYH jkafka"

               - l=vd len,s j,g lmd.;a^fmd;= iy wg bj;alr&                               foys^lime& w~q fldamam 1$2la'
               - l=vd  len,s j,g lmd.;a msms[a[d^cucumber&  w~q                            fldamam 1$2la'

 foys^lime& iy msms[a[d^cucumber&fjk fjku íf,kavrhl wdOdrfhka fydÈka íf,kav¾ lr .kak' bkamiq  foys^lime& iy msms[a[d^cucumber& fydÈka ñY% lr.kak'bkamiq f;ud.;a  ysiflia j, iy ysialn, u; fuh fydÈka wdf,amlr úkdä 5la muK fydÈka idïNdykh lrkak'úkdä 5g miqj Tng mq¿jka fuh idudkH c,fhka fidaodyßkak'

        Tn okakjdo fuys we;s msms[a[d^cucumber& j,ska Tnf.a ysiflia Yla;su;a lrkjd jf.au ysiflia j,g Èÿ,k fmkqula  ,nd§ úh¨‍kq iaNdjh  u.wrjkjd'óg  wu;rj  fuys  we;s  foys^lime&  u.ska   biafidß ^dandruff& iE§u md,khlr  ysiflia 
 j,  iy ysialnf,a   mj;sk   úIîc md,kh lsÍu;a isÿ lrkjd'
                                  Tn;a fuh w;ayod n,kak'i;shlg foj;djla fyda f;j;djla fuh Tng Ndú;d lrkak;a mq¿jka'


Post a Comment

Powered by Blogger.