ysiafidß m%Yafkg iaÓr úiÿï fukak'
 ysiafidß m%Yafkg iaÓr úiÿï fukak'

• foys .eg álla, W¿yd,a áll=;a tl;= lr,d fyd¢ka ;ïnd .kak. th fyd|g fmdä lrf.k ysfia wdf,am lrkak. meh 1/2lg muK miq ysi fyd¢ka fidaod yßkak.

• fjr¿ fld< álla wrf.k fyd¢ka fldgdf.k tys hqI ysfia wdf,am lr meh 1/2lg ú;r miafia fyd¢ka fidaod yßkak.


• uqx weg msá állg uqojmq lsß álla ñY% lr fyd¢ka ysfia .,ajkak. mehlska muK ysi fyd¢ka fidaod yßkak.

• ì;a;r lyuohg foys f.ähl hqI tlal ñY% lrf.k th;a ysfia wdf,am fldg mehlska muK fidaod yßkak.

fï l%u w;ßka Tng myiq tla l%uhla f;dardf.k i;shlg fojrla ne.ska i;s ;=kla tl È.g Tfí ysifliaj,g i;aldr lrkak.

• Tn leue;s ñY%Khla ysfia .,ajd we.s,s ;=vqj,ska ysi fyd¢ka iïndykh lrkak.

• i;aldrh lr bjr fj,d ysi fidaok úg inka, Ieïmq j¾. Ndú; lsÍfuka j<lskak.

• u;l we;sju fï i;aldrh lsÍug Woh ld,h f;dard .kak. i;aldrh l< Èku iakdkh lrkak tmd. Bg miqod isg Tfí ffoksl msßiqÿ ùfï rgdjg msúfikak mq¿jka.


Post a Comment

Powered by Blogger.